trešdiena, 2020. gada 10. jūnijs

Iesniegums par pabalstu saņemšanu skolēniem un daudzbērnu ģimenēm attālināto mācību laikā jāiesniedz līdz 10. jūnijam

28. maija Saldus novada domes sēdē deputāti piešķīra atkārtotu pabalstu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā 10,00 eiro apmērā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārizglītojošā skolā mācības no 1. līdz 12. klasei un kuram viens no vecākiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā.
Deputāti papildus daudzbērnu ģimenēm piešķīra pabalstu 10 eiro apmērā par katru bērnu, kurās viens no vecākiem dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novada administratīvajā teritorijā.
Sīkāka informācija Saldus novada mājas lapā

otrdiena, 2020. gada 19. maijs

Centrs Dardedze aicina uz tiešsaistes nodarbībām:Aicinām pirmsskolnieku un sākumskolnieku vecākus uz iknedēļas sarunu vakariem tiešsaistē, kur pasmelties psiholoģisku atbalstu un virtuāli satikt arī citus vecākus ar līdzīgiem izaicinājumiem!

Kā tas notiek? Vecāki jautā - "Centra Dardedze" speciālists atbild, atbalsta un iedrošina. 

Trešdienās 18.00-19.00 Zoom platformā tiekamies ar pirmsskolnieku vecākiem (saite 20.maija vakaram https://zoom.us/j/97366394165). Šonedēļ mūsu pusē satiksiet "Dardedzes" psiholoģes Dainu Dziļumu un Laimu Madžuli.
Ceturtdienās 18.00-19.00 Zoom platformā tiekamies ar sākumskolnieku vecākiem (saite 21.maija vakaram https://zoom.us/j/91330706239). Šo ceturtdien satiksiet psiholoģes Laimu Madžuli un Marinu Sokolu-Nazarenko.

Lai piedalītos, pieteikties iepriekš nav nepieciešams - vienkārši noteiktajā laikā dodamies uz minēto saiti (pirms tam gan jāielādē Zoom programma savā viedierīcē).
"Centrs Dardedze" rīkotie pasākumi redzami arī organizācijas Facebook lapā.
Dalība par brīvprātīgu ziedojumu (bet arī tad, ja nav iespējas ziedot un jūtama vajadzība, aicinām piedalīties tāpat).

Uz tikšanos!

otrdiena, 2020. gada 14. aprīlis

Dienas plānojumu lapas izdrukai 4./5.klasei

Ja vēlaties un ir iespēja dienasgrāmatas lapas izdrukāt, tās ir pieejamas šeit. Dokuments ir vispirms jālejuplādē un tad izdrukājama trešā, pavasara lapa. 

Veiksmīgu visiem darbu plānošanu!

otrdiena, 2020. gada 31. marts

IZM aptauja vecākiem par attālināto mācību procesu (pieejama aizpildīšanai līdz 1.04.2020.)Ņemot vērā to, ka kopš 23.marta visās Latvijas skolas tika uzsākta attālināto mācību īstenošana (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi. Aptaujas būs pieejamas līdz š. g. 1. aprīlim (termiņš pagarināts līdz 2.aprīlim)

Aptaujas lūdzam aizpildīt: 
• 7.-12. klases un 1.-4. kursa profesionālo izglītības iestāžu skolēniem;
• 1.-12. klases skolēnu vecākiem;
* Skolotaajiem 
Lai sāktu pildīt aptauju, aptaujai jāreģistrējas ar savu Mykoob vai E-klases pieeju! - (ja vecākiem nav, lūdzu sūtiet pieprasījumu uz inese.gustina@saldus.lv un norādiet savu tel nr. paroles nosūtīšanai!)


Saite uz aptauju: https://edurio.com/izm

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

IZM videokonferences ieraksts VECĀKIEM par attālinātajām mācībām


ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA SHĒMA STRIĶU SĀKUMSKOLĀ!!! Attālināto mācību laikā plānojam strādāt pēc apstiprinātā nodarbību saraksta. Procesa laikā:

Vecāku pienākumi:
Skolēnu pienākumi
Priekšmetu skolotāju pienākumi
Klašu audzinātāju pienākumi:
Pārliecināties, ka bērns katru darba rītu (no 8.30) atrodas pie viedierīces un ir gatavs saņemt instrukcijas par dienā veicamajiem uzdevumiem.

Dienas beigās pārjautāt, vai paveikts viss dienas gaitā plānotais, sniegt palīdzību, ja nepieciešams.

Ja bērns nevar piedalīties mācībās veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāka pienākums ir nekavējoties ziņot klases audzinātajam, kas tiek fiksēts kā attaisnoti kavētas stundas.

Pārliecināties, lai stundu laikā (8.30 – 14.20) bērni neatrodas ārpus mājas, izņemto gadījumus kad tas nepieciešams mācību uzdevuma veikšanai)

Sekot līdzi, lai digitālo ierīču un interneta sakaru kvalitātei un darba kārtībai, nepieciešamības gadījumā steidzami ziņot, lai varam meklēt risinājumus!
Katru rītu 8.30 atrasties pie pieejamās digitālās ierīces un noskaidrot dienas laikā plānoto e-klasē.

Piedalīties visas plānotajās tiešsasitēs, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ – šādos gadījumos nekavējoties informēt klases audzinātāju (WhatsApp vai telefoniski)

Pildīt visus e-klasē norādītos uzdevumus plānotajos stundu laikos.

Gadījumos, ja e-klases sistēma”uzkaras” – sazināties ar klases audzinātāju un saņemt dienas uzdevumus WhatsApp vai telefoniski
Savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš) izplānot veicamos uzdevumus pa klasēm un apkopot tos Word formātā.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt uzdevumus skolēnu e-klasē. Word dokumentu obligāti nosūtīt Inesei (izmantosim e-klases traucējumu gadījumā).

Savu stundu laikā obligāti ir sasniedzami skolēniem telefoniski vai WhatsApp, iespēju robežās vismaz reizi nedēļā plāno klasei tikšanos tiešsasitē.

Izplānot un nodrošināt atgiezenisko saiti – kādā veidā bērni informēs par uzdevumu veikšanu? Kādā veidā skolotājs paziņos, vai uzdevums ir ieskaitīts, vai ne.
Plānot un vadīt savas nodarbības attālināti – savlaicīgi plānot, nodrošināt atgriezenisko saiti.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt savus uzdevumus skolēnu e-klasē.

E-klases traucējumu gadījumā nosūtīt skolēniem dienas uzdevumus WhatsApp vai sms (savus un priekšmetu skolotāju).

Fiksēt kavējums e-klasē (ja tādi ir).

Uzturēt kontaktu ar skolēniem, klases skolēnu vecākiem vai aizbildņiem

Sekot līdzi mācību procesam savā klasē, problēmu gadījumā nekavējoties informēt Inesi.
Atceramies, ka neveiksmes gadījumā attālinātās mācības tiks pārtrauktas un sekos skolēnu papildus brīvlaiks ar sekojošām mācībām vasarā!

Tikai kopā mēs to varam! Izturību un pacietību mums visiem! 😊