ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA SHĒMA STRIĶU SĀKUMSKOLĀ!!! Attālināto mācību laikā plānojam strādāt pēc apstiprinātā nodarbību saraksta. Procesa laikā:

Vecāku pienākumi:
Skolēnu pienākumi
Priekšmetu skolotāju pienākumi
Klašu audzinātāju pienākumi:
Pārliecināties, ka bērns katru darba rītu (no 8.30) atrodas pie viedierīces un ir gatavs saņemt instrukcijas par dienā veicamajiem uzdevumiem.

Dienas beigās pārjautāt, vai paveikts viss dienas gaitā plānotais, sniegt palīdzību, ja nepieciešams.

Ja bērns nevar piedalīties mācībās veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāka pienākums ir nekavējoties ziņot klases audzinātajam, kas tiek fiksēts kā attaisnoti kavētas stundas.

Pārliecināties, lai stundu laikā (8.30 – 14.20) bērni neatrodas ārpus mājas, izņemto gadījumus kad tas nepieciešams mācību uzdevuma veikšanai)

Sekot līdzi, lai digitālo ierīču un interneta sakaru kvalitātei un darba kārtībai, nepieciešamības gadījumā steidzami ziņot, lai varam meklēt risinājumus!
Katru rītu 8.30 atrasties pie pieejamās digitālās ierīces un noskaidrot dienas laikā plānoto e-klasē.

Piedalīties visas plānotajās tiešsasitēs, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ – šādos gadījumos nekavējoties informēt klases audzinātāju (WhatsApp vai telefoniski)

Pildīt visus e-klasē norādītos uzdevumus plānotajos stundu laikos.

Gadījumos, ja e-klases sistēma”uzkaras” – sazināties ar klases audzinātāju un saņemt dienas uzdevumus WhatsApp vai telefoniski
Savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš) izplānot veicamos uzdevumus pa klasēm un apkopot tos Word formātā.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt uzdevumus skolēnu e-klasē. Word dokumentu obligāti nosūtīt Inesei (izmantosim e-klases traucējumu gadījumā).

Savu stundu laikā obligāti ir sasniedzami skolēniem telefoniski vai WhatsApp, iespēju robežās vismaz reizi nedēļā plāno klasei tikšanos tiešsasitē.

Izplānot un nodrošināt atgiezenisko saiti – kādā veidā bērni informēs par uzdevumu veikšanu? Kādā veidā skolotājs paziņos, vai uzdevums ir ieskaitīts, vai ne.
Plānot un vadīt savas nodarbības attālināti – savlaicīgi plānot, nodrošināt atgriezenisko saiti.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt savus uzdevumus skolēnu e-klasē.

E-klases traucējumu gadījumā nosūtīt skolēniem dienas uzdevumus WhatsApp vai sms (savus un priekšmetu skolotāju).

Fiksēt kavējums e-klasē (ja tādi ir).

Uzturēt kontaktu ar skolēniem, klases skolēnu vecākiem vai aizbildņiem

Sekot līdzi mācību procesam savā klasē, problēmu gadījumā nekavējoties informēt Inesi.
Atceramies, ka neveiksmes gadījumā attālinātās mācības tiks pārtrauktas un sekos skolēnu papildus brīvlaiks ar sekojošām mācībām vasarā!

Tikai kopā mēs to varam! Izturību un pacietību mums visiem! 😊