piektdiena, 2021. gada 10. septembris

Izglītības procesa organizēšana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolā

 

Izglītības  procesa organizēšana

1. Izglītības process tiek organizēts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, Skolas telpu pieejamības un skolotāju nodrošinājuma.

2. Mācību stundas sākas plkst. 8.30;

3. Skolā drīkst ierasties ne ātrāk kā 7.50;

4. Pa centrālās ieejas durvīm no plkst. 7.50 Skolā ienāk 1.-3.klase;

5. Pa pagraba durvīm no plkst 7.50 Skolā ienāk 4.-6.klase un pirmsskolas grupa “Bitītes”;

6. Pa vecās skolas ēkas durvīm no plkst 7.30 Skolā ienāk pirmsskolas grupas “Skudriņas”, “Mārītes” un “Zīļuks”;

7. Jaunās skolas ēkas garderobe ir sadalīta uz pusēm 1.-3.klases un 4.-6.klases  daļā, skolnieki savstarpēji nekontaktējas.

Pusdienu laiki:

Sākumskolai (1.-3.klase) 11.30

Sākumskolai ( 4.-6.klase) 12.15

Pirmsskolai 12.35

8. Pēc pusdienām  skolēni uzturas āra starpbrīdī skolas teritorijā.

9. Mācību stundas notiek pēc” klašu sistēmas”, katrai klasei ir noteikta telpa, kur tā atrodas visu mācību stundu laiku, izņemot mūzikas, sporta, svešvalodu, informātikas un tml. stundas.

10.Klašu telpās nepārtraukti darbojas ventilācijas iekārtas, kā arī, nepieciešamības gadījumā, vēdināšanu nodrošina atverot logus.

11. Gaidot sabiedrisko transportu, izglītības iestādes darbinieki uzrauga distances ievērošanu skolas pagalmā. Klašu audzinātāji aktualizē sejas masku nepieciešamību sabiedriskajā transportā.

12. Reizi nedēļā skolēni veic testēšanu uz Covid 19. Par testu precīzu aizpildīšanu un noformēšanu atbildīgi grupu audzinātāji.

13. Ja testa veikšanas dienā izglītojamais nav skolā, tad par atsevišķa testa nodošanu atbildīgi ir bērna vecāki vai likumīgie aizbildņi.

14. Ja kādam izglītojamajam vai skolotājam tiek konstatēts pozitīvs testa rezultāts, tad izvērtējot situāciju, visām kontaktpersonām tiek noteikta 14 dienu karantīna, kuras laikā skola, iespēju robežās, nodrošina attālinātas mācības.

15. Ja izglītojamais ir kontaktpersona, bet inficēšanās notikusi nesaistīti ar izglītības iestādi, tad karantīnas laikā skolēnam jāseko ierakstiem e klasē un jāstrādā patstāvīgi, izmantojot digitālos mācību līdzekļus. Reizi nedēļā grupas audzinātājs nodrošina skolēnam individuālu konsultāciju.