Sasniegtie rezultāti, beidzot 6. klasi, atbilstoši Pamatizglītības standarta matemātikā prasībāmMatemātiskā instrumentārija izveide
Izmantojot naturālos skaitļus, prot:
·         kāpināt skaitļus kvadrātā un kubā;
·         sadalīt skaitli pirmreizinātājos;
·         lietot dalāmības pazīmes ar 2, 3, 5, 9, 10n (nN);
·         noskaidrot, vai viens skaitlis ir otra dalāmais/dalītājs, atrast skaitļu lielāko kopīgo dalītāju un mazāko kopīgo dalāmo.
Izmantojot parastās daļas, prot:
·         veikt četras aritmētiskās darbības, saīsināšanu, kāpināšanu kvadrātā un kubā rakstos un ar kalkulatoru;
·         noteikt dotam skaitlim apgriezto skaitli;
·         aprēķināt divu skaitļu attiecību.
Izmantojot galīgas decimāldaļas, prot:
·         veikt četras aritmētiskās darbības, kāpināšanu kvadrātā un kubā rakstos un ar kalkulatoru;
·         izteikt procentus galīgas decimāldaļas veidā un otrādi;
·         aprēķināt procentus no skaitļa un skaitli, ja zināma tā procentu vērtība, izteikt divu skaitļu attiecību procentos.
Izmantojot racionālus skaitļus, prot:
·         atrast dotam skaitlim pretēju skaitli;
·         veikt četras aritmētiskās darbības ar parastās daļas vai galīgas decimāldaļas formā dotiem racionāliem skaitļiem vienkopus, kāpināt tos kvadrātā vai kubā rakstos un ar kalkulatoru, galvā aptuveni novērtēt izteiksmes sagaidāmo rezultātu;
·         atvērt iekavas un ieslēgt iekavās, ja pirms tām ir mīnusa (plusa) zīme;
·         atrast skaitļa moduli (algebriskā un ģeometriskā izpratnē);
·         risināt praktiska satura uzdevumus, kas saistīti ar sadzīves, dabaszinību, vides un veselības jautājumiem, apzinās to nozīmi ikdienas dzīvē.
Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli.
Prot salīdzināt pēc lieluma patvaļīgā formā dotus racionālos skaitļus.
Prot:
·         saskatīt sakarības starp mainīgiem lielumiem dabā, sabiedrībā, tehnikā;
·         atlikt punktu ar racionālām koordinātām uz koordinātu ass / koordinātu plaknē, nolasīt punkta koordinātu/koordinātas;
·         attēlot sakarības tabulās.
Prot uzzīmēt perpendikulāras un paralēlas taisnes, atpazīt tās rūtiņu tīklā.
Matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu analīzē
Prot:
 izmantot tiešu mērījumu rezultātus citu lielumu noteikšanai;
  novērtēt apgūto ģeometrisko figūru lielumu pēc acumēra;
  atsevišķos gadījumos pāriet no mazākām mērvienībām uz lielākām, risinot praktiska satura uzdevumus.
Prot sakārtot augošā vai dilstošā secībā lielumus, kas izteikti ar racionāliem skaitļiem.
Prot savākt un pierakstīt dažādos eksperimentos, pētījumos un aptaujās iegūtos datus, tos sakārtot, sistematizēt, attēlot vizuāli.
Prot iegūt informāciju no sektoru diagrammām.
Prot aprēķināt skaitļu vidējo aritmētisko.
Prot izmantot datoru informācijas iegūšanai.
Matemātisko modeļu veidošana un pētīšana ar matemātikai raksturīgām metodēm
Prot aprakstoši vispārīgā veidā paskaidrot matemātikas kursā sastopamos jēdzienus un apgalvojumus, tos pareizi lietot.
Izprot pamatojuma nepieciešamību.
Prot uzklausīt un izprot dažādus viedokļus.
Prot izvirzīt hipotēzes reālas problēmas formulēšanai matemātiskā valodā.
Prot apkopot matemātisko informāciju, saskatīt likumsakarības tajā.
Prot lietot piemērotus paņēmienus, lai atrisinātu problēmas, izmantojot skaitliskus modeļus.
Prot rūpīgi izveidot grupas darba prezentāciju, pastāstīt par to.
Pilnveido savu matemātisko izpratību.

Minimums
·         Prot veikt četras aritmētiskās darbības ar parastās daļas vai galīgas decimāldaļas formā dotiem racionāliem skaitļiem vienkopus, kāpināt tos kvadrātā vai kubā galvā, rakstos un ar kalkulatoru.
·         Prot risināt daļu un procentu uzdevumus.
·           Prot atlikt punktu ar racionālām koordinātām uz koordinātu ass / koordinātu plaknē, nolasīt punkta koordinātu/koordinātas;
·         Prot attēlot sakarības tabulās. diagrammās
·         Prot uzzīmēt perpendikulāras un paralēlas taisnes, atpazīt tās rūtiņu tīklā.