Darbinieki

Administratīvais darbs:
Daina Zandberga - skolas direktore
 Inese Gustiņa - direktores vietniece mācību darbā. Lietvedības un IT jautājumi skolā.
Agita Sormule - direktores vietniece audzināšanas darbā, mājturības un tehnoloģiju skolotāja. 5.klases audzinātāja.


Pirmsskola (M.Montesori pedagoģija):
Gita Ulena - pirmsskolas grupa "Bitītes" 
Santa Mieze - pirmsskolas grupa "Zīļuks"
Inga Akerfelde - pirmsskolas grupa "Zaķēni"

1.-3.klases posms (M.Montesori pedagoģija):
Daiga Neimane - 1.-2.klase
Māra Neimane- 1.-2.klase
Ilze Kalniņa - 2.-3.klase


4.-6.klases posms:    
Nora Kožokaru - 4.-5. klase (eksaktais bloks).  Skolas mazpulka vadītāja. Matemātikas un dabaszinību skolotāja 6.klasē 
Ilze Kleimane - 4.-5.klase (humanitārais bloks). Vizuālā māksla 6.klasē
Ingrīda Leiba - 6.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Anita Danenberga - angļu valodas skolotāja
Māra Bole - vēstures un sociālo zinību skolotāja. Kārto skolas arhīvu
Gatis Baumanis - sporta skolotājs
Inga Meire - kristīgās mācības skolotāja
Irita Rasa - mūzikas skolotāja
Gunārs Dūzens - zēnu mājturības skolotājs

Atbalsta personāls: 
Daina Ābele - logopēds
Kristīne Maka - psihologs