Sasniegtie rezultāti, beidzot 4. klasi, atbilstoši Pamatizglītības standarta matemātikā prasībām


Matemātiskā instrumentārija izveide
Prot veikt 4 aritmētiskās darbības ar četrciparu skaitļiem rakstos, aprēķināt izteiksmes vērtību.
Prot aprēķināt pamatdaļas vērtību no dotā skaitļa un aprēķināt visu skaitli, zinot tā pamatdaļas vērtību.
Prot raksturot ģeometrisku figūru izmērus ar garumu.
Prot izdarīt vajadzīgos mērījumus un aprēķināt trijstūra perimetru.
Prot veikt mērījumus un aprēķināt četrstūra (arī kvadrāta, taisnstūra) perimetru.
Matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu analīzē
Prot sakārtot augošā vai dilstošā secībā lielumus, kas izteikti ar naturāliem skaitļiem.
Prot attēlot informāciju tabulās, stabiņu diagrammās.
Prot sakārtot objektus pēc lieluma vai alfabēta secībā.

Minimums
Prot veikt 4 aritmētiskās darbības ar četrciparu skaitļiem rakstos, aprēķināt izteiksmes vērtību saistītajā pierakstā.
Prot veikt mērījumus un aprēķināt  daudzstūra  perimetru.
Prot attēlot informāciju tabulās, stabiņu diagrammās